Programma

Het thema van de Noordzeedagen 2017 is ‘Tijd voor een nieuwe koers’.

Programma

Dag 1: 5 oktober 2017
10.00 uur Inloop en inschrijving
10.30 uur Welkom door Tammo Bult, directeur van Wageningen Marine Research. De opening wordt gedaan door Commandant van het Koninklijk Instituut voor de Marine, K.T.Z. Jaco de Bruijn.
10.45 uur Strategie Noordzee2030: Samenwerken aan duurzame economische groei binnen de draagkracht van het ecosysteem, ruimte bieden aan maatschappelijke opgaven: robuuste natuur, energietransitie en toekomstbestendige voedselvoorziening… Wat betekent dat, wat doet de overheid en … wat gaat u doen? Rol van deze Noordzeedagen.
11.15 uur Routekaart Wind op Zee: Het kabinet heeft in december 2016 in zijn Energieagenda besloten tot het voorbereiden van een vervolgroutekaart windenergie op zee voor minimaal 7000 Megawatt aan extra te bouwen windparken vanaf 2024 tot en met 2030. Deze windparken komen bovenop de reeds geplande 3500 Megawatt uit de huidige routekaart van het Energieakkoord. Hoe komt de vervolgroutekaart windenergie op zee eruit te zien?
11:30 uur Plenaire sessie. Wat vindt u van het Noordzeebeleid en de plannen voor verandering?
12.00 uur Lunch
13.00 uur Aan het werk!! Eerste ronde Interactieve Workshops over:
• Natuurherstel: Beschermen en herstellen? Hoe komen we tot een robuuste Noordzeenatuur? Hoe goed kennen we ‘onze Noordzee’? Is er speelruimte? U praat mee en u geeft aan waar het volgens u wringt en waar kansen liggen. Tegelijkertijd vinden twee sessies plaats.
• Voedselvoorziening: Toekomstbestendige voedselvoorziening uit zee: u helpt ons om onze weg te vinden in de dilemma’s rondom voedsel, ruimte, visserij en aquacultuur. Tegelijkertijd vinden er twee sessies plaats.
• Energievoorziening: Windenergie op zee is een groot onderdeel van de toekomstige energievoorziening op de Noordzee. Om de continuïteit in de realisatie van windenergie op zee te waarborgen na afloop van de huidige routekaart (tot en met 2023) is het nodig dat een nieuw kabinet begin 2018 over de inhoud van de vervolgroutekaart besluit. Afgelopen half jaar is tijdens 2 bijeenkomsten input opgehaald bij betrokken stakeholders. Met deze input is een advies geformuleerd dat aan een nieuw kabinet zal worden voorgelegd ter besluitvorming. Tijdens deze sessie wordt het advies toegelicht: wat zijn logische vervolgstappen en waar liggen knelpunten?
• Studentenclinic: Een kijkje achter de schermen bij het Noordzeebeleid.
14:30 uur Koffie en thee
15.00 uur Tweede ronde met sessies. Wie inspireert u en door wie laat u zich inspireren?
• Sessie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI): Ontwikkelingen op het land en de Noordzee kun je niet los van elkaar zien. Wat zijn de strategische opgaven van Nederland tot 2030 vanaf het land gezien en hoe raken die aan de Noordzee?
• Natuurinclusieve Wind op Zee: Kunnen we met de aanleg van windparken de natuur op de Noordzee een handje helpen? Wat is er nodig om barrières te beslechten en kansen rond natuurinclusieve windparken te verzilveren? Door Nathalie Steins (WMR) en Jeroen Veraart (WEnR).
• De Toekomst van de Noordzee: Om de klimaatafspraken van Parijs te halen komen er veel nieuwe windparken op zee bij. Het is echter de vraag of er voldoende ruimte overblijft voor scheepvaart, visserij, zandwinning e.d. en of zeevogels en bruinvissen niet te veel worden verstoord. In een interactieve sessie kunnen de deelnemers met de Noordzeescenario’s ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving boodschappen voor het beleid en de gebruikers van de Noordzee bedenken.
• Cumulatieve Effecten Ecologie: De Noordzee is een socio-ecologisch systeem waar verschillende functies samenkomen. In deze sessie laten we zien hoe we cumulatieve effecten kunnen samenbrengen in onderzoek en visualiseren voor beleidsmakers & stakeholders. Door Marloes Kraan en Christine Röckmann van WMR.
• Studentenclinic: Een kijkje achter de schermen bij het Noordzeebeleid.
16.30 uur Feestelijke boekpresentatie Kees Camphuysen Noordzee vis tot op het bot. Marien ecoloog dr. Kees Camphuysen bracht voor zijn nieuwe boek bekende en onbekende Noordzee vissoorten in kaart. Aan de hand van teruggevonden botjes kunnen we hun grootte en zelfs hun leeftijd ontrafelen.
16.40 uur Posterpitches met borrel
18.30 uur Keynote spreker
19:30 uur Diner
22:00 uur Einde diner

Dag 2: 6 oktober 2017
9.00 uur Inloop en inschrijving bij de Zeevaartschool
9.30 uur Inspiratiecarrousel Tijdens de inspiratiecarrousel neemt u deel aan drie ronden waarin u met andere deelnemers tot een advies komt voor de horizontale tafels van Noordzee2030: ruimte, kennis, pilots. Wij horen graag uw advies over op welke manier u denkt dat wij stappen moeten nemen: zodat duidelijke beleidskeuzes gemaakt kunnen worden, onderzoek in gang kan worden gezet en doorgepakt kan worden met pilots. Een kopje koffie of thee kunt u op de gang meenemen naar de volgende ronde.
11:30 uur De onderwaternatuur van de Noordzee: filmfragmenten van Klaudie Bartelink & Peter van Rodijnen met een toelichting door experts en expeditieleden van Stichting Duik de Noordzee schoon.
12:45 uur Lunchen - En bekendmaking winnaar postersessies!
14:00 uur Presentatie ‘Aanbevelingen van Den Helder’ De aanbevelingen vanuit de sessies om te komen tot een integrale Strategie Noordzee 2030.
15:15 uur Afsluiting Noordzeedagen 2017 en het stokje overdragen!
15.30 uur Koffie/thee en napraten.

In Den Helder en omgeving zijn voldoende hotels aanwezig. Hier vindt u informatie over de locatie en een overzicht van de hotels.