Voorlopig programma

De Noordzee is volop in beweging. Grote ontwikkelingen, waaronder het veranderende klimaat, zullen een effect hebben op (het ecosysteem van) de toekomstige Noordzee. Nieuwe activiteiten, zoals windparken op zee, maricultuur en kunstmatige eilanden, maar ook natuurherstel nemen ruimte in en vragen om meervoudig ruimtegebruik.

Daarnaast staan we voor de uitdaging om aantasting van het ecosysteem van de Noordzee te vermijden. Hiervoor zal meer kennis nodig zijn. Hoe gaan we om met spanningen tussen verschillende gebruiksopties? Hoe geven we toekomstbestendig gebruik vorm? Wat speelt er bij crisisbeheersing? En hoe staat het met de internationale samenwerking op de Noordzee en het Noordzee-akkoord?

Graag nodigen wij u uit om tijdens de Noordzeedagen mee te praten om antwoorden te vinden op deze vragen.

* Meer informatie over de parallelle sessies vindt u onder het programma

Voorlopig programma Noordzeedagen 2019
Donderdag 3 oktober
08:30 - 09:30 Bagage afgeven Apollohotel
09:00 - 10:00 1 of 2 afvaarten naar het Forteiland
09:30 - 10:30 Ontvangst, registratie en koffie
10:30 - 10:40 Opening en welkom
10:40 - 12:30 Plenair
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Parallelle sessie 1*:
1a: Grote natuurlijke veranderingen op de Noordzee
1b: Kijkje in de keuken achter het voorschrift in vergunningen
1c: Toekomst en gebalanceerd gebruik
1d: Update KRM monitoringsprogramma
15:00 - 15:30 Pauze
15:30 - 16:00 Plenaire samenkomst
16:00 - 16:30 Plenair - Poster pitches
16:30 - 18:00 Postersessie en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje
17:00 - 19:00 Optioneel: Rondleidingen/excursie(s) op en rondom het Forteiland
19:00 - 21:00 Diner op het Forteiland IJmuiden
Vrijdag 4 oktober
08:45 - 09:15 Inloop met koffie/thee
09:15 - 09:30 Plenaire aftrap
09:30 - 11:00 Parallelle sessie 2*:
2a: Verbinding nationaal – internationaal: de uitdagende zoektocht naar afgestemde ecologische drempelwaarden voor Noordzeebeleid
2b: Natuur(lijk)
2c: De toekomst van de visserij op een veranderende Noordzee
11:00 - 11:30 Pauze
11:30 - 13:00 Parallelle sessie 3*:
3a: Grote verandering op de Noordzee – vooruitkijken naar 2030 en 2050
3b: Community of Practice (CoP) Blue Innovation North Sea 2030
3c: Masterclass samenwerking bij grootschalige incidenten op de Noordzee op basis van het containerincident met de MSC Zoë
3d: Noordzee info a la carte, hoe maken we een keus?
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:00 Plenaire afronding
15:00 - 15:30 Slotwoord en overdracht aan organisatoren Noordzeedagen 2020

* Meer informatie over de parallelle sessies vindt u hieronder


Inhoud parallelle sessies

Parallelle sessie 1

1a: Grote natuurlijke veranderingen op de Noordzee

In deze sessie kijken we naar de grootschalige gaande en verwachte fysische en ecologische veranderingen op de Noordzee en wat die betekenen voor de toekomst. Denk daarbij onder andere aan de aspecten draagkracht en robuustheid van het ecosysteem, verzuring, stromingspatronen, zeespiegelstijging en kusterosie.

1b: Kijkje in de keuken achter het voorschrift in vergunningen

Hoe maak je een voorschrift? Het zijn vaak maar één of twee regels, met grote implicaties. Op welke manier stellen die vergunningverleners zo’n korte tekst op? Deze sessie geeft daar inzicht in.

1c: Toekomstig en gebalanceerd gebruik

Wordt nog nader ingevuld

1d: Update KRM Monitoringsprogramma

Deze sessie geeft inzicht in het nieuwe KRM-monitoringsprogramma. We behandelen enkele vernieuwingen, die zijn gerelateerd aan de onderwerpen eutrofiëring, onderwatergeluid en zwerfvuil op zee.

Parallelle sessie 2

2a: Verbinding nationaal – internationaal: de uitdagende zoektocht naar afgestemde ecologische drempelwaarden voor Noordzeebeleid

Nationaal en internationaal lopen vaak naast elkaar – hoe verbinden we ideeën en discussies? Hoe gaan we met belemmeringen om en benutten we de internationale kansen beter? Deze vragen bespreken we in deze sessie aan hand van het opstellen van ecologische drempelwaarden voor Noordzeebeleid. 

2b: Natuur(lijk)

Deze sessie geeft inzicht in de status van beschermde gebieden en autonome ontwikkelingen. Daarnaast horen de deelnemers welke mogelijkheden er zijn voor actieve natuurontwikkeling binnen offshore windparken en daarbuiten. We sluiten af met een interactieve ontwerpsessie voor Natura 2000- en windparkgebieden.

2c: De toekomst van de visserij op een veranderende Noordzee

Wordt nog nader uitgewerkt

Parallelle sessie 3

3a: Grote verandering op de Noordzee – vooruitkijken naar 2030 en 2050

Wat weten we over de Noordzee in 2030 en 2050? Hoe ziet het ecosysteem van de Noordzee er dan uit op basis van de plannen van nu? Waar loop je tegen aan? Deze vragen komen aan bod in deze sessie.

3b: Community of practice (CoP) Blue Innovation North Sea 2030

Deze sessie is tweeledig. Er wordt ingegaan op het concretiseren van medegebruik binnen windparken. De eerste contouren van een stappenplan om een vergunningsaanvraag voor te bereiden worden gepresenteerd. Tijdens deze CoP-sessie willen we graag jullie denkbeelden hierover horen. De deelnemers denken ook na over een optimale benutting van bestaande financiële middelen om een ecologisch en economisch duurzame visserij te realiseren. Daarnaast leveren zij input voor en denken mee over het toekomstige Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

3c: Masterclass samenwerking bij grootschalige incidenten op de Noordzee op basis van het containerincident met de MSC Zoë

In de nacht van 2 januari verloor het containerschip de MSC Zoë 342 containers in de vaarweg boven de Waddeneilanden. In deze sessie krijgen de deelnemers een kijkje in de keuken rond de calamiteiten- en crisisbeheersing tijdens dit incident. Welke lessen zijn hieruit te trekken?

3d: Noordzee info a la carte, hoe maken we een keus?

Op weg naar een update van de “Staat van de Noordzee” (2015). De Noordzee is één van de meest onderzochte zeeën ter wereld, maar wat weten we nou over de ‘Staat van de Noordzee’? Wat willen we weten, en wat kunnen we weten met de gegevens die we hebben?

In gesprek met de Noordzee-stakeholders, wetenschappers en dataverzamelaars verkennen we hoe onze informatiebehoeften er – op de kaart – uit zien.