Programma

Het thema van de Noordzeedagen 2018 is ‘Denk mee over de Noordzee’.

In een dialoog tussen Nederlandse onderzoeksinstituten (NIOZ, WMR, Deltares, TNO) en ministeries (OCW, IenW, LNV, EZK, Def) is een reeks van thematische onderwerpen afgesproken om gezamenlijk de Noordzee te onderzoeken. In het komende Noordzeeprogramma 2030 en in de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) komen de thema’s naar voren. De belangrijkste thema’s worden tijdens de Noordzeedagen van 2018 (4-5 oktober) nader geïllustreerd, onderbouwd en in een internationale context geplaatst. Middels presentaties en discussies worden de thema’s en plannen belicht, zowel vanuit het perspectief van de wetenschapper als het beleid (voortrekkers van de thema’s, essay samenstellers die de thema’s onderbouwden, en ministeriële departementen die hun visie komen toelichten). In workshops worden de acties nader uitgewerkt tot concrete daden. We nodigen u uit mee te denken wat het Nederlandse en internationale onderzoek in de Noordzee concreet kan en moet omvatten.

De thema’s zijn op hoofdlijnen:


I. De ecologie van de Noordzee

  • De natuurlijke samenhang van geofysische, chemische en ecologische structuren en processen in de Noordzee
  • Lange termijn ontwikkelingen van fysisch-chemische en biologische factoren in de Noordzee - Trends en methodologie
  • Effectiviteit van de gebiedsbescherming in de Noordzee
  • Antropogene druk in de Noordzee – Cumulatieve effecten (zandwinning/-suppletie; onderwatergeluid, zwerfvuil, …)
  • De effecten van zeespiegelrijzing op de Noordzee

II. Duurzaam economisch gebruik van de Noordzee

  • Bouwen met de natuur in de Noordzee
  • Herstel van natuur in de Noordzee
  • Duurzame energie op de Noordzee

III. Governance en veiligheid van de Noordzee

  • Veiligheid op de Noordzee
  • Governance van de Noordzee - een balans tussen juridische, beleidsmatige, stakeholder en kennis aspecten

Aanpassingen kunnen nog plaats vinden op basis van de ontwikkeling van de verschillende thema’s.