Programma 10 oktober 2013

Dag 1 draait om de thema's 'Maritieme industrie in ontwikkeling' en 'Bescherming van de Noordzee' en er zijn workshops.

Dagvoorzitter: Han Lindeboom - Directielid IMARES

09:30 – 10:00 uur: Ontvangst

10:00 – 10:10 uur: Woord van welkom

Kees Turnhout - KIM

Kees Turnhout spreekt een woord van welkom namens gastheer KIM

10:10 – 10:20 uur: Welkom vanuit MCN

Cees van Duyvendijk - Voorzitter Maritime Campus Netherlands (MCN) en Voorzitter Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Cees van Duyvendijk spreekt een woord van welkom vanuit het MCN netwerk.

10:20 – 10:30 uur: Opening Noordzeedagen

Tammo Bult - Directeur IMARES
Han Lindeboom - Directielid IMARES en Buitengewoon hoogleraar Mariene Ecologie Wageningen University

Tammo Bult en Han Lindeboom spreken een welkomstwoord aan begin NZ dagen: De zee biedt vele kansen. Als maatschappij en groeiende wereldbevolking  hebben wij de uitdaging en de plicht om deze kansen kaart te brengen om een afgewogen keuze te kunnen maken voor duurzaam gebruik: voor voedsel, voor energie, voor transport, voor recreatie.

Opzet Noordzeedagen in Thema's

De eerste dag van de Noordzeedagen is verdeeld in twee thema’s. In de ochtend van 10 oktober zijn er na de ontvangst, twee maal drie keynote lezingen. Het eerste thema richt zich op de maritieme industrie in ontwikkeling. Het tweede thema gaat in op bescherming van de Noordzee. In de middag volgen de workshops gerelateerd aan de zes ochtendlezingen.

Thema 1: Maritieme industrie in ontwikkeling

Eerst zijn er 3 lezingen over de maritieme industrie in ontwikkeling; transport, energie en voeding. Drie kopstukken zullen ieder vanuit hun positie de ontwikkelingen toelichten in de economische branches van transport over, energie van en voeding uit zee.

Uiteraard wordt er gefocust op:

  1. de ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid,
  2. de ontwikkelingen in het beleid (nationaal versus internationaal),
  3. de rol die kennis daarin speelt.

10:30 – 10:50 uur: Transport

Tineke Netelenbos - Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)

Tineke Nelenbos spreekt over de Noordzee als een van de drukste vaarwateren ter wereld en een zee met veel activiteiten zoals olie en gaswinning, energie etc. De Nederlandse schepen zetten zich in om de transportvloot te verduurzamen. Verschillende voorbeelden en acties van verduurzaming worden aangehaald.

10:50 – 11:10 uur: Energie

Ruud Zoon - GDF Suez E&P Nederland; Managing Director - GDF SUEZ E&P Nederland BV; Chairman NOGEPA; Chairman Supervisory Board Noordgastransport B.V.; Chairman Supervisory Board NOGAT B.V.

Ruud Zoon spreekt over energiewinning op zee, dat onder andere bestaat uit het winnen van aardgas en aardolie.

11:10 – 11:30 uur: Voeding

Gerard van Balfsoort - Voorzitter van de Pelagic Freezer-trawler Association

Gerard van Balfsoort zal ingaan op voedsel uit zee.

11:30 – 12:00 uur: Koffiepauze


Thema 2: Bescherming van de Noordzee

Vervolgens worden de ecologische aspecten belicht; de biodiversiteit, het onderwatergeluid en de ruimtelijke maatregelen om delen te beschermen tegen al te veel negatieve effecten. Van deze drie bijdragen wordt verwacht dat de toehoorder daarna:

  1. weet wat de actuele stand van zaken is in de beleidsontwikkeling,
  2. de ratio achter de beleidsontwikkeling begrijpt (waarom moet er beleid komen op het gebied van biodiversiteit, of geluid onderwater?),
  3. weet welke kennisbehoefte er is bij de diverse partijen.

12:00 – 12:20 uur: Biodiversiteit

Han Lindeboom - Directielid IMARES en buitengewoon hoogleraar Mariene Ecologie Wageningen University

De biodiversiteit op aarde gaat achteruit, ook in de Noordzee. Oesters en veel toppredatoren zijn we kwijt, maar exoten zijn er bij gekomen. Nieuw hard substraat, visserij en zandwinning hebben hier invloed op. Wat kunnen we leren van beleid elders, welke streefbeelden hebben wij voor ogen en wat kunnen we doen om de gewenste biodiversiteit te verkrijgen en te behouden.

12:20 – 12:40 uur: Geluid

René Dekeling - Projectleider Geluid in Zee; Ministerie van Defensie en Ministerie van I&M

Bij onderwatergeluid hebben wij het altijd over een ‘nieuw’ onderwerp, Europa gebruikt de term ‘emerging pressures’. Maar kunnen we onderwatergeluid nog wel beschouwen als een ‘nieuw’ onderwerp, waar we nauwelijks iets van weten? Er is inmiddels toch al veel bekend over de effecten, en weten we ook steeds beter wat we niet weten (known unknowns). Een snel overzicht van veranderde inzichten, en over de toepassing van die nieuwe kennis, bij Defensie, in Nederland en in Europa.

12.40 – 13.00uur:  Ruimtelijk beheer op zee

Bas Weenink Projectleider Bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden; Lid van het KRM-team bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Ruimte en Water, Directie Water en Bodem.

De presentatie is onderdeel van een dubbelpresentatie over Bodembescherming op de Noordzee. De presentatie gaat in op de doelen en opzet van het project Bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden. Dit project is een van de uitwerkingen van de Mariene Strategie deel 1 ter implementatie van de EU-Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Mennobart van Eerden - Senior adviseur Watersystemen bij Rijkswaterstaat, ecoloog en projectleider monitoring Natuurcompensatie Maasvlakte 2.

In de Voordelta is de afgelopen tien jaar veel onderzoek en monitoring verricht op het gebied van abiotiek, bodemfauna, vissen, vogels en gebruik door de mens. Hoe hebben de extra beschermende maatregelen gewerkt die zijn getroffen als natuurcompensatie voor de aanleg van Maasvlakte 2?

13:00 uur: Aankondiging Workshops

13:00 – 14:00 uur: Lunch

Na de lunch is er gelegenheid om dieper op de keynote lezingen in te gaan; er zijn 6 gelieerde workshops over de onderwerpen van de 6 keynote sprekers. Doel is: meer interactie en verdieping van kennis, betere begrip van elkaars belang en vergroting van het netwerk.

14:15 - 16:15 uur: Workshops

De workshops zijn interactief opgezet; er wordt van de deelnemers verwacht dat ze actief aan de slag gaan in de vorm van interactief debat, stakeholder game, quiz of met elkaar werken aan een case studie.

» Ga naar de Workshops

16.30 - 18.30 uur: Rondvaart in de haven met de TX44

Na de inhoud komt ontspanning. Alle deelnemers zijn uitgenodigd om een tocht te maken met de Texel 44 door de haven van Den Helder, waar de maritieme activiteiten die gedurende dag besproken zijn, met eigen ogen kunnen worden aanschouwd.

18.30 - 19.00 uur: Borrel met postersessie in de foyer

Bij de borrel krijgen alle deelnemers de gelegenheid om de posters te bekijken die zijn meegebracht.

19:00 – 21:30 uur: Diner

Als laatste volgt het diner bij het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM).