Programma

Het thema van de Noordzeedagen 2018 is ‘Denk mee over de Noordzee’.

De Nederlandse onderzoeksinstituten (NIOZ, WMR, Deltares en TNO) hebben in overleg met de ministeries OCW, IenW, LNV, EZK en Defensie een reeks van thematische onderwerpen geformuleerd om gezamenlijk de Noordzee te onderzoeken. In het programma Noordzee2030 en in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) komen deze thema’s terug.

De belangrijkste thema’s worden tijdens de Noordzeedagen 2018 nader geïllustreerd, onderbouwd en in een internationale context geplaatst. In presentaties en discussies worden de thema’s en plannen belicht, zowel vanuit het perspectief van de wetenschapper als vanuit beleidsperspectief. Tijdens de workshops worden de benodigde acties verder uitgewerkt tot contrete daden.

Graag nodigen wij u uit om mee te denken wat het Nederlandse en internationale onderzoek in de Noordzee kan én moet omvatten.

De thematische onderwerpen die aan bod komen zijn:

I. De ecologie van de Noordzee

 1. De natuurlijke samenhang van geofysische, chemische en ecologische structuren en processen
 2. Langetermijnontwikkelingen van fysisch-chemische en biologische factoren - Trends en methodologie
 3. Effectiviteit van de gebiedsbescherming
 4. Antropogene druk – Cumulatieve effecten (zandwinning/-suppletie, onderwatergeluid, zwerfvuil, …)
 5. De effecten van zeespiegelstijging

II. Duurzaam economisch gebruik van de Noordzee

 1. Bouwen met de natuur
 2. Herstel van de natuur
 3. Duurzame energie

III. Governance en veiligheid van de Noordzee

 1. Veiligheid op de Noordzee
 2. Governance van de Noordzee - een balans tussen juridische, beleidsmatige, stakeholder- en kennisaspecten

  Aanpassingen kunnen nog plaats vinden op basis van de ontwikkeling van de verschillende thema’s.

  Download programma